Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (IDI) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 67%, đề xuất không chia cổ tức năm 2022

Công ty IDI dự kiến chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 mà dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.