Tập đoàn Sao Mai (ASM) lãi quý 4/2022 giảm 63%, nợ vay cả nghìn tỷ đồng, âm nặng dòng tiền kinh doanh

30/01/2023 16:30

Năm 2022, ASM đặt mục tiêu thu về 14.700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ hoàn thành 93,5% kế hoạch doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 333 tỷ đồng giảm nhẹ so với quý 4 năm ngoái, theo đó biên lãi gộp giảm từ 12,5% xuống còn 10,5%.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 12,5% xuống còn 56 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng mạnh từ 97 tỷ đồng lên hơn 181 tỷ đồng chủ yếu do tăng mạnh chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng nhẹ trong khi chi phí QLDN tăng cao từ 45,7 tỷ đồng lên gần 83 tỷ đồng. 

Kết quả Sao Mai lãi sau thuế gần 66 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ, trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là gần 44 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng theo quý thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại của doanh nghiệp.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) lãi quý 4/2022 giảm 63%, nợ vay cả nghìn tỷ đồng, âm nặng dòng tiền kinh doanh - Ảnh 1

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng ở các mảng chủ lực như: thức ăn cá 5.521 tỷ đồng, tăng 21%, chiếm 40% tổng doanh thu; cá xuất khẩu 3.696 tỷ đồng, tăng 58%, chiếm 27%, thương mại 3.370 tỷ đồng, tăng 7%, chiếm 24%; sự chững lại của mảng điện mặt trời 609 tỷ đồng, tăng 2,5% và sự suy giảm của mảng bất động sản 368 tỷ đồng, giảm 42%.

Lợi nhuận gộp đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 48%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,03%, tăng đáng kể so với năm trước là 11,39%.

Hoạt động tài chính trong năm mang về 285 tỷ đồng doanh thu, tăng 42%. Bên cạnh đó, công ty có 32 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Vì thế, dù các loại chi phí cũng đều tăng: chi phí tài chính tăng 21%, đạt 559 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 56%, đạt 371 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 29%, đạt 247 tỷ đồng, song kết năm 2022, ASM vẫn có lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 963 tỷ đồng, đều tăng 36% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ASM đạt 19.111 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản nổi bật ở việc tiền và tương đương tiền đạt giá trị lớn, 817 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 39%, xuống còn 981 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho không có biến động lớn, lần lượt là 4.165 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản và 3.190 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản.

Đáng kể khác là khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đã tăng 36%, đạt 1.204 tỷ đồng; trong đó lớn nhất là: khu đô thị Bình Long 401 tỷ đồng, khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng 132 tỷ đồng, mua đất Mỹ Thới 160 tỷ đồng…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 là 11.270 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ vay đạt 9.816 tỷ đồng, tăng 24% và chiếm 87% nợ phải trả. Điều này có nghĩa hơn 51% tổng tài sản của ASM được hình thành từ nợ vay.

Vốn chủ sở hữu của ASM đạt 7.804 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,44 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của ASM âm 263 tỷ đồng do chủ yếu tăng các khoản phải thu 475 tỷ đồng, tăng hàng tồn kho chiếm 333 tỷ đồng, giảm các khoản phải trả là 715 tỷ đồng và chi trả lãi vay là 455 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, ASM vẫn tăng cường mua sắm tài sản, chi cho vay, mua công nợ của đơn vị khác, dẫn đến dòng tiền đầu tư âm 559 tỷ đồng.

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi quy mô dòng tiền vay/trả tiếp tục tăng lên so với năm trước, đạt 13.713 tỷ đồng/11.984 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và giảm 10%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 963,3 tỷ đồng tăng gần 37% so với năm 2021 trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 631 tỷ đồng.

Trong năm, Tập đoàn Sao Mai lên kế hoạch năm 2022 đạt doanh thu 14.700 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20-30%. 

Như vậy mặc dù kết quả kinh doanh năm 2022 tăng trưởng mạnh nhưng so với kế hoạch thì ASM mới chỉ hoàn thành được 93,5% kế hoạch về doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.

Bạn đang đọc bài viết "Tập đoàn Sao Mai (ASM) lãi quý 4/2022 giảm 63%, nợ vay cả nghìn tỷ đồng, âm nặng dòng tiền kinh doanh" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50